De stichting

logo3

...werd opgericht op 18 mei 2010 om op te komen voor alle grote grazers in Nederland.

 

Het welzijn van alle grote grazers komt voor haar op de eerste plaats.

De situatie voor de Konikpaarden, de Heckrunderen en de Edelherten, met name in de Oostvaardersplassen, is echter van dien aard, dat dit momenteel om grote aandacht vraagt en grote prioriteit heeft .

De stichting stelt zich ten doel om schrijnende 'realiteiten', zoals o.a. die van de Oostvaardersplassen, zichtbaar te maken.

Dit alles in de hoop en verwachting om in de toekomst erger te kunnen voorkomen en een betere kwaliteit van leven voor de grote grazers in Nederland te kunnen waarborgen.

De stichting houdt zeer strak de vinger aan de pols door mede ook de rol van de politiek en politieke beslissingen door te lichten en kritisch te volgen.

De stichting ziet ook een taak voor haar weggelegd om haar weloverwogen mening naar buiten te brengen.

Zij doet dit door zowel de politiek als andere betrokkenen op diverse wijzen te benaderen: schriftelijk, mondeling en via de media.

Zo is ons schrijven van 1 juli 2010, gericht aan de minister, aanleiding geweest voor een hertelling van 29 juli 2010 van de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen.

Na deze hertelling heeft Staatsbosbeheer moeten constateren dat hun sterftecijfers niet correct waren en heeft men toe moeten geven dat het gemiddelde sterftecijfer inderdaad hoger lag dan de 25% die zij aangaf en zelfs hoger dan de maximale norm van 30% sterfte (dit laatste volgens de vastgelegde norm in het ICMO-Rapport van 2006).

Voor de stichting was dit het bewijs dat haar bestaan en haar kritische opstelling wel degelijk zinvol is gebleken.

Het heeft er alle schijn van dat de mensen correcte informatie wordt onthouden.

De stichting is van mening dat ook dit moet veranderen.

In Nederland moeten 'normen en waarden' een grote plaats gaan innemen om een respectvolle en leefbare samenleving te creëren.

De overheid zelf dient zich ervan bewust te zijn dat dit respect ook geldt voor de dieren in Nederland.

Derhalve is het de taak en de plicht van de overheid zorg te dragen voor het respectvol uitvoeren van de artikelen in de wet Dieren en Flora en Fauna.

 

Wet Dieren en Flora en Fauna

 

Art 1.3 Intrinsieke Waarde

De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. Onder deze erkenning wordt de eigen waarde van dieren verstaan, zijnde wezens met gevoel.

 

Art. 1.3 lid 3

Voor toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

A dorst, honger en onjuiste voeding

B fysiek en fysiologisch ongerief

C pijn, verwonding en ziektes

D angst en chronische stress

E beperking van hun natuurlijk gedrag, voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

 

Art. 1.4 Algemene zorgplicht

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor dieren

 

 

 

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top