Brieven en mailberichten

17 januari - afschot grote grazers Oostvaardersplassen

schermkopie171Geachte Statenleden,

Wij maken ons ernstig zorgen over de situatie in de Oostvaardersplassen. Daar hier deze winter meer herten, koeien en paarden lopen dan ooit  én de weers- en terreinomstandigheden zeer slecht zijn, dreigt hier de komende weken een kritieke situatie te ontstaan.
Dit is voor ons reden geweest de directeur van Staatsbosbeheer aan te schrijven en hem met klem te vragen tot een versneld afschot over te gaan. Tevens hebben wij het College van Gedeputeerde Staten verzocht in contact te treden met Staatsbosbeheer en aan te dringen gebruik te maken van de huidige ontheffing tot het doden van edelherten en over te gaan tot een versneld afschot van de hongerende dieren.

Momenteel lopen al wekenlang ca. 5000 dieren in de Oostvaardersplassen honger te lijden. Daar zal de komende maanden geen verbetering in komen. Wanneer niet op korte termijn het aantal dieren drastisch wordt beperkt, zullen  na lang lijden als nog mogelijk 2000 koeien, paarden en herten moeten worden afgeschoten, omdat ze het eind van de winter niet lijken te halen. Snelle reductie van het aantal dieren kan het lijden van de overige dieren enigszins verlichten.

In ICMO 2 is reeds aangegeven dat langdurig en onnodig lijden ten gevolge van voedseltekorten maatschappelijk niet acceptabel is en voorkomen dient te worden.
Op dit moment worden de hongerende dieren pas afgeschoten wanneer zij in conditiescore 1 of 2 verkeren. Volgens deskundigen in dierenwelzijn is er in een veel eerder stadium al sprake van ernstig lijden.

Staatsbosbeheer is eigenaar van de Oostvaardersplassen en heeft een zorgplicht voor de aanwezige grote grazers. Wij zijn van mening dat Staatsbosbeheer zich momenteel onvoldoende kwijt in haar zorg voor deze dieren. In voorgaande winters stierf ondanks de dagelijkse inspectietochten ca. 10 procent de dieren buiten het zicht van de beheerders van de honger. Dit is een duidelijke aanwijzing, dat Staatsbosbeheer te lang wacht bij het afschieten van hongerende dieren.

Sinds begin vorig jaar is Provincie Flevoland beleidsverantwoordelijk voor het welzijn van de grote grazers.   Wij hadden gehoopt dat u in samenspraak met Gedeputeerde Staten nog voor deze winter tot een nieuw diervriendelijker beleid had kunnen komen. Dat blijkt niet het geval.

Maar naar onze mening kan echter ook voor dat een nieuw beleid wordt vastgesteld, overgegaan worden tot een versneld afschot.

Gedeputeerde Staten hebben reeds eerder een ontheffing aan Staatsbosbeheer verleend voor het doden van de beschermde edelhert.
Het grote aantal koeien, paarden en herten veroorzaakt nu al tal van jaren een aantasting van de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen. De natuurlijke wilgenbossen, vlierstruwelen en rietpercelen in het droge gedeelte zijn verwoest. Daarnaast vormen de herten, die het moeras binnendringen op zoek naar voedsel, een bedreiging voor de

kwetsbare moerasvogels/instandhoudingssoorten Natura 2000.

Voldoende zwaarwegende redenen om te beargumenteren dat in het kader van de Natuurbeschermingswet tot reductie van het aantal herten moet worden overgegaan.

Wij hebben het College van Gedeputeerde Staten verzocht dit bij Staatsbosbeheer kenbaar te maken en aan te dringen op versneld afschot. Niet pas bij conditie 1 of 2, maar reeds bij conditie 3 of 4.

Mocht niet overgegaan worden tot verhoogd afschot, dan dreigen er rampzalige toestanden indien het huidige regenrijke en winderige weer zich voortzet of de winter alsnog toeslaat.
Door de vele grote grazers en de duizenden ganzen komt normaliter pas in mei verbetering in de voedselsituatie.
Door snel in te grijpen kan veel ellende worden voorkomen.   

Wij verzoeken u spoed te betrachten bij het komen tot een diervriendelijker beleid voor de grote grazers  in de Oostvaardersplassen en vooruitlopend daarop stappen te ondernemen om te komen tot een versneld afschot van hongerende dieren deze winter.

Hoogachtend:

Stichting Welzijn Grote Grazers,

Namens deze:

voorz. Y. Bierman

Pagina 1 van 14

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top